Véc tơ phân cực của nơtron tán xạ trong tinh thể sắt từ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9256Véc tơ phân cực của nơtron tán xạ trong tinh thể sắt từ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9256