Vector phân cực của nơtron tán xạ trong tinh thể có cấu trúc từ xoắn đinh ốc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9260Vector phân cực của nơtron tán xạ trong tinh thể có cấu trúc từ xoắn đinh ốc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9260