Biến đổi tích phân Fourier trong các không gian Schwartz L1(Rn) và L2(Rn) và ứng dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9264Biến đổi tích phân Fourier trong các không gian Schwartz L1(Rn) và L2(Rn) và ứng dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9264