Bài tập tình huống, bản án, câu hỏi ôn tập và gợi ý nghiên cứu (Luật Kinh doanh)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93033Bài tập tình huống, bản án, câu hỏi ôn tập và gợi ý nghiên cứu (Luật Kinh doanh)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93033