Các thuật ngữ cơ bản trong Luật dân sự Việt Nam : có chú thích và đối chiếu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93137Các thuật ngữ cơ bản trong Luật dân sự Việt Nam : có chú thích và đối chiếu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93137