Nghiên cứu một số đặc điểm bacteriocin của vi khuẩn Lactobacillus plantarum UL487

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93286Nghiên cứu một số đặc điểm bacteriocin của vi khuẩn Lactobacillus plantarum UL487

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93286