Nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ định giá đất (áp dụng thử nghiệm tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93318Nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ định giá đất (áp dụng thử nghiệm tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93318