Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các thủ tục hành chính trong quản lý đất đai ở Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận 7 thành phố Hồ Chí Minh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93358Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các thủ tục hành chính trong quản lý đất đai ở Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận 7 thành phố Hồ Chí Minh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93358