Export Dynamics of Vietnam: Trade in Value Added (TiVA) Approach = Động lực cho xuất khẩu của Việt Nam: Tiếp cận từ phương pháp giá trị gia tăng thương mại

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93363Export Dynamics of Vietnam: Trade in Value Added (TiVA) Approach = Động lực cho xuất khẩu của Việt Nam: Tiếp cận từ phương pháp giá trị gia tăng thương mại

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93363