Nhận thức về biển và chính sách hướng biển của các chúa Nguyễn Đàng Trong (thế kỷ XVI – thế kỷ XVIII)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93392Nhận thức về biển và chính sách hướng biển của các chúa Nguyễn Đàng Trong (thế kỷ XVI – thế kỷ XVIII)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93392