Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo kinh tế nông nghiệp từ năm 1979 đến năm 1996

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93424Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo kinh tế nông nghiệp từ năm 1979 đến năm 1996

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93424