Văn hóa tâm linh trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93437Văn hóa tâm linh trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93437