Chế định lập vi bằng của Thừa phát lại theo pháp luật Việt Nam hiện hành

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93453Chế định lập vi bằng của Thừa phát lại theo pháp luật Việt Nam hiện hành

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93453