Một số bài toán đặc trưng của phân phối mũ hai chiều

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9355Một số bài toán đặc trưng của phân phối mũ hai chiều

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9355