Phát triển năng lực tính toán cho học sinh thông qua dạy học bài tập phần Hidrocacbon Hóa học 11

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93643

Phát triển năng lực tính toán cho học sinh thông qua dạy học bài tập phần Hidrocacbon Hóa học 11

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93643