Một số vấn đề về thực tiễn triển khai chế định chính quyền địa phương theo Hiến pháp 2013

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/94777Một số vấn đề về thực tiễn triển khai chế định chính quyền địa phương theo Hiến pháp 2013

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/94777