Phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp liên doanh có vốn do ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng làm đại diện chủ sở hữu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/95191Phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp liên doanh có vốn do ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng làm đại diện chủ sở hữu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/95191