Nghiên cứu ứng dụng GIS xây dựng bản đồ phông phóng xạ môi trường khu vực nội thành Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9532Nghiên cứu ứng dụng GIS xây dựng bản đồ phông phóng xạ môi trường khu vực nội thành Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9532