Sáng kiến đối tác chính phủ mở (OGP): nội dung và khả năng vận dụng ở Việt Nam hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/95405Sáng kiến đối tác chính phủ mở (OGP): nội dung và khả năng vận dụng ở Việt Nam hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/95405