Phát triển thư viện số Đại học Quốc gia Hà Nội (2020-2025): chuyển đổi từ thư viện số thành trung tâm tri thức số

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/95602Phát triển thư viện số Đại học Quốc gia Hà Nội (2020-2025): chuyển đổi từ thư viện số thành trung tâm tri thức số

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/95602