Độ đo phong cách của văn bản tiếng Việt và ứng dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/96771Độ đo phong cách của văn bản tiếng Việt và ứng dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/96771