Ngữ kết quả và cấu trúc kết quả tiếng Việt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/96994Ngữ kết quả và cấu trúc kết quả tiếng Việt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/96994