Phát triển năng lực tư duy hóa học cho học sinh thông qua bài tập Hóa học chương "Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol" Hóa học 11 trung học phổ thông

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9701

Phát triển năng lực tư duy hóa học cho học sinh thông qua bài tập Hóa học chương "Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol" Hóa học 11 trung học phổ thông

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9701