Phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh trung học phổ thông thông qua dạy học theo chủ đề phần ancol – phenol hóa học 11

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/97229Phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh trung học phổ thông thông qua dạy học theo chủ đề phần ancol – phenol hóa học 11

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/97229