Phát triển năng lực liên tưởng, tưởng tượng cho học sinh thông qua dạy học đọc hiểu tác phẩm “Đây thôn Vĩ Dạ” (Ngữ Văn 11, tập 2)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/97336Phát triển năng lực liên tưởng, tưởng tượng cho học sinh thông qua dạy học đọc hiểu tác phẩm “Đây thôn Vĩ Dạ” (Ngữ Văn 11, tập 2)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/97336