Nghiên cứu tạo ảnh siêu âm sóng biến dạng trong môi trường có nhiễu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/97395Nghiên cứu tạo ảnh siêu âm sóng biến dạng trong môi trường có nhiễu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/97395