Lời khai mạc hội thảo khoa học kỷ niệm 55 năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng 2 tháng 9 của hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/97746Lời khai mạc hội thảo khoa học kỷ niệm 55 năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng 2 tháng 9 của hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/97746