Nhu cầu xã hội và vấn đề đào tạo nghiệp vụ hành chính - văn phòng (Hệ tại chức và ngắn hạn) ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/97961Nhu cầu xã hội và vấn đề đào tạo nghiệp vụ hành chính - văn phòng (Hệ tại chức và ngắn hạn) ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/97961