Xây dựng quy trình đào tạo và tuyển dụng đào tạo cán bộ văn phòng trong thời kỳ mới

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/98157Xây dựng quy trình đào tạo và tuyển dụng đào tạo cán bộ văn phòng trong thời kỳ mới

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/98157