Ảnh hưởng Korea trong buổi đầu nghệ thuật Phật giáo ở Nhật Bản

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/98248Ảnh hưởng Korea trong buổi đầu nghệ thuật Phật giáo ở Nhật Bản

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/98248