Một số nhận thức về văn phòng, quản trị văn phòng và đào tạo nhân lực quản trị văn phòng trong tương lai.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/98253Một số nhận thức về văn phòng, quản trị văn phòng và đào tạo nhân lực quản trị văn phòng trong tương lai.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/98253