Trung tâm tri thức - thư viện: Chuyển đổi thư viện số thành trung tâm tri thức số để ứng phó bùng nổ dữ liệu lớn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/98575Trung tâm tri thức - thư viện: Chuyển đổi thư viện số thành trung tâm tri thức số để ứng phó bùng nổ dữ liệu lớn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/98575