Difficultés souvent rencontrées en traduction de Français en Vietnamien chez les étudiants en pédagogie de quatrième année du DLCF = Những khó khăn thường gặp trong biên dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt của sinh viên năm thứ tư ngành sư phạm khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/98982Difficultés souvent rencontrées en traduction de Français en Vietnamien chez les étudiants en pédagogie de quatrième année du DLCF = Những khó khăn thường gặp trong biên dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt của sinh viên năm thứ tư ngành sư phạm khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/98982