Giải pháp và công cụ hỗ trợ phát hiện bất thường trong hoạt động vận hành khai thác các hệ thống thông tin tại Viettel

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/99365Giải pháp và công cụ hỗ trợ phát hiện bất thường trong hoạt động vận hành khai thác các hệ thống thông tin tại Viettel

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/99365