The use of cognitive and metacognitive strategies in collaborative strategic reading for comprehension: an investigation among first-year students in FELTE, ULIS = Chiến thuật nhận thức và siêu nhận thức trong hoạt động hợp tác đọc hiểu: một nghiên cứu về sinh viên năm nhất khoa sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/99794The use of cognitive and metacognitive strategies in collaborative strategic reading for comprehension: an investigation among first-year students in FELTE, ULIS = Chiến thuật nhận thức và siêu nhận thức trong hoạt động hợp tác đọc hiểu: một nghiên cứu về sinh viên năm nhất khoa sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/99794