Request a document copy: 国际品牌广告标语英、汉、越文版间的语言 文化对比 = Đối chiếu đặc điểm ngôn ngữ và văn hóa giữa cácphiên bản tiếng Anh, tiếng Trung và tiếngViệt của các khẩu hiệu quảng cáo đến từ các thương hiệu quốc tế

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel