Request a document copy: Phân lập, tuyển chọn các chủng Bacillus có khả năng sinh tổng hợp biofilm và nghiên cứu ứng dụng biofilm trong việc ức chế sự phát triển một số vi sinh vật gây hại : Đề tài NCKH. QG 11-16

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel