Request a document copy: Xây dựng mối liên kết giữa nghiên cứu khoa học với đào tạo và sản xuất theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Luận án TS. Quản lý Khoa học và Công nghệ (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel