Request a document copy: Kết hợp mô hình cực đại entropy và học luật chuyển đổi cho bài toán gán nhãn từ loại

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel