Browsing by Author Nguyễn, Nam Trung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • 05050002935.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Nam Trung (2017)

  • Nghị quyết trung ương Đảng lần thứ 4 (khóa VII) đã xác định: “Phải khuyến khích tự học, phải áp dụng những phương pháp giáo dục hiện đại để bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề” nên đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh và bồi dưỡng phương pháp học tập mà cốt lõi là tự học để họ tự học suốt đời. Dạy học chủ yếu là dạy cách học, dạy cách tư duy. Dạy cách học là dạy phương pháp tự học. Vì vậy đề tài: “Sử dụng bài tập hóa học phần oxi – lưu huỳnh nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông” góp phần quan trọng đổi mới phương pháp dạy và học bộ môn Hóa học. Trong đề tà...

Browsing by Author Nguyễn, Nam Trung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • 05050002935.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Nam Trung (2017)

  • Nghị quyết trung ương Đảng lần thứ 4 (khóa VII) đã xác định: “Phải khuyến khích tự học, phải áp dụng những phương pháp giáo dục hiện đại để bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề” nên đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh và bồi dưỡng phương pháp học tập mà cốt lõi là tự học để họ tự học suốt đời. Dạy học chủ yếu là dạy cách học, dạy cách tư duy. Dạy cách học là dạy phương pháp tự học. Vì vậy đề tài: “Sử dụng bài tập hóa học phần oxi – lưu huỳnh nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông” góp phần quan trọng đổi mới phương pháp dạy và học bộ môn Hóa học. Trong đề tà...