Browsing by Author Nguyễn, Thụy Ánh Ly

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050006937.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thụy Ánh Ly;  Advisor: Đỗ, Tiến Long (2016)

  • NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN: Khái niệm về chiến lược và quản trị chiến lược; Khái niệm hoạch định chiến lược và tiến trình hoạch định chiến lược. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU: Khái niệm về phương pháp nghiên cứu; Các phương pháp nghiên cứu sửdụng; Thiết kế nghiên cứu. BỐI CẢNH VÀ CÁC CĂN CỨ HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CƠ SỞ TRƯỜNG ĐAI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI MIỀN TRUNG: Phân tich bối cảnh môi trƣờng vĩ mô; Xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; Phân tích bối cảnh môi trƣờng ngành; Thực trạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại miền Trung thực thi chiến lược phát triển theo định hướng chiến lược phát triển Trường Đại học Nộ...

Browsing by Author Nguyễn, Thụy Ánh Ly

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050006937.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thụy Ánh Ly;  Advisor: Đỗ, Tiến Long (2016)

  • NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN: Khái niệm về chiến lược và quản trị chiến lược; Khái niệm hoạch định chiến lược và tiến trình hoạch định chiến lược. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU: Khái niệm về phương pháp nghiên cứu; Các phương pháp nghiên cứu sửdụng; Thiết kế nghiên cứu. BỐI CẢNH VÀ CÁC CĂN CỨ HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CƠ SỞ TRƯỜNG ĐAI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI MIỀN TRUNG: Phân tich bối cảnh môi trƣờng vĩ mô; Xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; Phân tích bối cảnh môi trƣờng ngành; Thực trạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại miền Trung thực thi chiến lược phát triển theo định hướng chiến lược phát triển Trường Đại học Nộ...