Browsing by Author Nguyễn, Văn Hồng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
 • 4254-145-7874-1-10-20170415.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Hồng (1990)

 • 60 năm Quổc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là 60 năm dân tộc ta có bản Tuyên ngôn Độc lập - áng thiên cổ hùng văn thứ ba, tiếp nối thơ Thần được tương truyền là của Lý thường kiệt (thế kỉ XI) và Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi (thế kỉ XV)... Thông thường bất cứ tác phẩm văn học nào cũng gắn liền với số phận củạ một cá nhân nào đó. Tuyên ngôn Độc lập lại là một trường hợp khác. Đáy là áng văn đặc biệt, có thể nhìn nhận từ nhiều góc độ: sử học, văn học, triết học, pháp lí... và lại gắn liền với số phận của cả một dân tộc, một quốc gia.

 • 02050000484_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hoa;  Advisor: Nguyễn, Văn Hồng (2011)

 • Luận văn ThS. Lịch sử thế giới -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Trình bày khái quát sự thành lập triều Mãn Thanh để thấy được hoàn cảnh lịch sử chi phối và tác động tới pháp luật. Khái quát được tiến trình lập pháp trước và sau khi vào Trung Nguyên. Phân tích được một số nội dung cơ bản và rút ra được đặc điểm, tính ch (...); Electronic Resources

 • DT_00408.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Văn Hồng (2003)

 • Nghiên cứu tái hiện những nét chính và tình hình kinh tế xã hội Trung Quốc trước cải cách, đặc biệt là tình hình kinh tế. Nghiên cứu lịch sử, con đường lựa chọn, cơ hội và thách thức Trung Quốc trong 10 năm cách mạng văn hoá và hỗn loạn kinh tế. Nghiên cứu tình hình kinh tế xã hội Trung Quốc từ cải cách đến nay. Nêu những đặc trưng của các giai đoạn pháp triển từ cải cách nông thôn, cải cách thành thị và đến nay là xây dựng thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Từ đó đưa ra nhận thức quy luật cơ bản cải cách mở cửa, phát triển tốc độ của kinh tế Trung Quốc và vấn đề tư tưởng, lý luận là chìa khoá trung tâm, quyết định cải cách thành công. Đưa ra những nhận định và những bài học...

Browsing by Author Nguyễn, Văn Hồng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
 • 4254-145-7874-1-10-20170415.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Hồng (1990)

 • 60 năm Quổc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là 60 năm dân tộc ta có bản Tuyên ngôn Độc lập - áng thiên cổ hùng văn thứ ba, tiếp nối thơ Thần được tương truyền là của Lý thường kiệt (thế kỉ XI) và Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi (thế kỉ XV)... Thông thường bất cứ tác phẩm văn học nào cũng gắn liền với số phận củạ một cá nhân nào đó. Tuyên ngôn Độc lập lại là một trường hợp khác. Đáy là áng văn đặc biệt, có thể nhìn nhận từ nhiều góc độ: sử học, văn học, triết học, pháp lí... và lại gắn liền với số phận của cả một dân tộc, một quốc gia.

 • 02050000484_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hoa;  Advisor: Nguyễn, Văn Hồng (2011)

 • Luận văn ThS. Lịch sử thế giới -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Trình bày khái quát sự thành lập triều Mãn Thanh để thấy được hoàn cảnh lịch sử chi phối và tác động tới pháp luật. Khái quát được tiến trình lập pháp trước và sau khi vào Trung Nguyên. Phân tích được một số nội dung cơ bản và rút ra được đặc điểm, tính ch (...); Electronic Resources

 • DT_00408.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Văn Hồng (2003)

 • Nghiên cứu tái hiện những nét chính và tình hình kinh tế xã hội Trung Quốc trước cải cách, đặc biệt là tình hình kinh tế. Nghiên cứu lịch sử, con đường lựa chọn, cơ hội và thách thức Trung Quốc trong 10 năm cách mạng văn hoá và hỗn loạn kinh tế. Nghiên cứu tình hình kinh tế xã hội Trung Quốc từ cải cách đến nay. Nêu những đặc trưng của các giai đoạn pháp triển từ cải cách nông thôn, cải cách thành thị và đến nay là xây dựng thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Từ đó đưa ra nhận thức quy luật cơ bản cải cách mở cửa, phát triển tốc độ của kinh tế Trung Quốc và vấn đề tư tưởng, lý luận là chìa khoá trung tâm, quyết định cải cách thành công. Đưa ra những nhận định và những bài học...