Browsing by Author Phạm, Thị Thanh Huyền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • V_L2_01084.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thanh Huyền (2008)

 • Hệ thống hóa các kết tử chỉ dẫn quan hệ ngược hướng trong tiếng Pháp. Phân loại, xây dựng bộ đặc trưng kết học, ngữ nghĩa và ngữ dụng quan yếu của các kết tử chỉ dẫn quan hệ ngược. Sau khi làm sáng tỏ những vấn đề về các kết từ chỉ dẫn quan hệ, đưa ra một số giải pháp cho việc chuyển dịch các kết tử này giữa tiếng Việt và tiếng Pháp

 • 8.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Phạm, Thị Thanh Huyền (2008)

 • Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo, hầu hết các tôn giáo lớn trên thế giới đều có mặt ở đây (Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo…). Trong quá trình phát triển đạo ở Việt Nam, các tôn giáo đã trở thành cầu nối tiếp xúc văn hoá, vì tôn giáo bản thân nó cũng chính là một thành tố của văn hoá. Do đó, không thể phủ nhận vai trò đặc biệt quan trọng của tôn giáo đối với sự phát triển của văn hoá Việt Nam.

 • V_L2_01953.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thanh Huyền (2010)

 • Nghiên cứu yêu cầu khách quan để Đảng bộ tỉnh Nam Định lãnh đạo thực hiện vấn đề giải quyết việc làm. Làm rõ qúa trình Đảng bộ tỉnh Nam Định vận dụng chủ trương của Đảng, Nhà nước về vấn đề giải quyết việc làm, định ra chủ trương chính sách và chỉ đạo thực hiện trên địa bàn của tỉnh. Đánh giá những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm từ trong quá trình lãnh đạo thực hiện giải quyết việc làm của Đảng bộ tỉnh Nam Định

 • 02050003885.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thanh Huyền (2015)

 • Phân tích những yếu tố, điều kiện lịch sử ảnh hưởng, chi phối đến quá trình Đảng hoạch định và chỉ đạo xây dựng văn hóa trên miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1975. Làm sáng tỏ những chủ trương, đường lối của Đảng trong xây dựng văn hóa những năm 1954-1975; đồng thời, làm rõ những biện pháp, giải pháp của Đảng trong hiện thực hóa chủ trương, đường lối nói trên. Đánh giá những thành tựu, hạn chế, phân tích nguyên nhân hạn chế trong quan điểm, trong chỉ đạo, thực hiện xây dựng văn hóa trên miền Bắc của Đảng từ năm 1954 đến năm 1975; đúc rút một số kinh nghiệm có giá trị tham khảo cho hiện tại.

Browsing by Author Phạm, Thị Thanh Huyền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • V_L2_01084.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thanh Huyền (2008)

 • Hệ thống hóa các kết tử chỉ dẫn quan hệ ngược hướng trong tiếng Pháp. Phân loại, xây dựng bộ đặc trưng kết học, ngữ nghĩa và ngữ dụng quan yếu của các kết tử chỉ dẫn quan hệ ngược. Sau khi làm sáng tỏ những vấn đề về các kết từ chỉ dẫn quan hệ, đưa ra một số giải pháp cho việc chuyển dịch các kết tử này giữa tiếng Việt và tiếng Pháp

 • 8.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Phạm, Thị Thanh Huyền (2008)

 • Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo, hầu hết các tôn giáo lớn trên thế giới đều có mặt ở đây (Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo…). Trong quá trình phát triển đạo ở Việt Nam, các tôn giáo đã trở thành cầu nối tiếp xúc văn hoá, vì tôn giáo bản thân nó cũng chính là một thành tố của văn hoá. Do đó, không thể phủ nhận vai trò đặc biệt quan trọng của tôn giáo đối với sự phát triển của văn hoá Việt Nam.

 • V_L2_01953.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thanh Huyền (2010)

 • Nghiên cứu yêu cầu khách quan để Đảng bộ tỉnh Nam Định lãnh đạo thực hiện vấn đề giải quyết việc làm. Làm rõ qúa trình Đảng bộ tỉnh Nam Định vận dụng chủ trương của Đảng, Nhà nước về vấn đề giải quyết việc làm, định ra chủ trương chính sách và chỉ đạo thực hiện trên địa bàn của tỉnh. Đánh giá những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm từ trong quá trình lãnh đạo thực hiện giải quyết việc làm của Đảng bộ tỉnh Nam Định

 • 02050003885.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thanh Huyền (2015)

 • Phân tích những yếu tố, điều kiện lịch sử ảnh hưởng, chi phối đến quá trình Đảng hoạch định và chỉ đạo xây dựng văn hóa trên miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1975. Làm sáng tỏ những chủ trương, đường lối của Đảng trong xây dựng văn hóa những năm 1954-1975; đồng thời, làm rõ những biện pháp, giải pháp của Đảng trong hiện thực hóa chủ trương, đường lối nói trên. Đánh giá những thành tựu, hạn chế, phân tích nguyên nhân hạn chế trong quan điểm, trong chỉ đạo, thực hiện xây dựng văn hóa trên miền Bắc của Đảng từ năm 1954 đến năm 1975; đúc rút một số kinh nghiệm có giá trị tham khảo cho hiện tại.