Phân lập, tuyển chọn và tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy các chủng vi sinh vật từ nhện nhà có khả năng sinh protease ngoại bào

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11178Phân lập, tuyển chọn và tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy các chủng vi sinh vật từ nhện nhà có khả năng sinh protease ngoại bào

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11178