Tách và tinh sạch enzyme thủy phân ngoại bào từ các chủng vi sinh vật nhằm phục vụ cho việc sản xuất thức ăn cho gia súc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11181Tách và tinh sạch enzyme thủy phân ngoại bào từ các chủng vi sinh vật nhằm phục vụ cho việc sản xuất thức ăn cho gia súc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11181