Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11735
Title: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ DỮ LIỆU ĐẶC TẢ VỀ QUI TRÌNH XỬ LÝ VÀ TRAO ĐỔI VĂN BẢN HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ
Authors: Viện Công nghệ Thông tin
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Công nghệ Thông tin - ĐHQGHN
Abstract: Tiêu chuẩn này xác định các dữ liệu đặc tả (metadata) cho qui trình xử lý và trao đổi văn bản hành chính điện tử, được áp dụng cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị vũ trang nhân dân (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) trong việc xây dựng các hệ thống quản lý văn bản đáp ứng chức năng xử lý, trao đổi văn bản trong nội bộ cơ quan và giữa các cơ quan với nhau. Các văn bản thuộc dạng mật hoặc không được phép phát hành, trao đổi trên môi trường mạng không thuộc phạm vi điều chỉnh của tài liệu này.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11735
Appears in Collections:ITI - Papers

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : II.8.2-3Tieuchuankythuat.pdf
  • Description : 
  • Size : 451.69 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.