CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - NHẬN DẠNG VÀ THU THẬP DỮ LIỆU KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG - NHẬN DẠNG DUY NHẤT - PHẦN 5: CÁC MỤC VẬN CHUYỂN TRẢ LẠI RIÊNG

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11741CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - NHẬN DẠNG VÀ THU THẬP DỮ LIỆU KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG - NHẬN DẠNG DUY NHẤT - PHẦN 5: CÁC MỤC VẬN CHUYỂN TRẢ LẠI RIÊNG

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11741