Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11741
Title: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - NHẬN DẠNG VÀ THU THẬP DỮ LIỆU KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG - NHẬN DẠNG DUY NHẤT - PHẦN 5: CÁC MỤC VẬN CHUYỂN TRẢ LẠI RIÊNG
Authors: Viện Công nghệ Thông tin
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Công nghệ Thông tin - ĐHQGHN
Abstract: Nội dung trong tiêu chuẩn này là một phần của tiêu chuẩn ISO / IEC 15.459 chỉ định một chuỗi ký tự duy nhất cho việc xác định các đơn vị vận tải cá nhân. Các chuỗi ký tự có thể dùng để biểu diễn trong một nhãn mã vạch hoặc các phương tiện AIDC khác gắn liền với các thực thể để đáp ứng nhu cầu quản lý. Để đáp ứng nhu cầu quản lý, các loại khác nhau của các tổ chức được công nhận trong các bộ phận khác nhau của tiêu chuẩn ISO / IEC 15.459, trong đó cho phép các yêu cầu khác nhau để được đáp ứng bởi các sắc kết hợp với mỗi loại. Các quy tắc để xác định duy nhất cho đơn vị vận tải cá nhân, để xác định chuyển hậu cần vật lý, với bản sắc có liên quan trong thời gian một hoặc nhiều mục trong tải được tổ chức và vận chuyển như là một phần của tải trọng đó, được xác định và được hỗ trợ bằng ví dụ.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11741
Appears in Collections:ITI - Papers

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : II.7.5. ISO-IEC 15459_5_2014 Vietnamese.pdf
  • Description : 
  • Size : 543.37 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.