Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11753
Title: TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ EMAIL (ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU EMAIL, METADATA CHO DỮ LIỆU EMAIL, LƯU TRỮ DỮ LIỆU EMAIL, TRAO ĐỔI DỮ LIỆU EMAIL), BAO GỒM PHẦN 1 "ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU"; PHẦN 2 "METADATA CHO DỮ LIỆU"; PHẦN 3 "TRAO ĐỔI DỮ LIỆU"
Authors: Viện Công nghệ thông tin
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Công nghệ thông tin - ĐHQGHN
Abstract: Tiêu chuẩn TCVN này là tiêu chuẩn kỹ thuật về thư điện tử (electronic mail, hay còn viết tắt là e-mail hoặc email) qui định về phần định dạng dữ liệu email, dữ liệu đặc tả (metadata) cho cho dữ liệu email, lưu trữ dữ liệu email và trao đổi dữ liệu email. Trong phạm vi của tiêu chuẩn này, các thông điệp trong thư điện tử là các thông điệp dạng văn bản, mỗi dòng PHẢI không quá 998 ký tự US-ASCII, và NÊN không có quá 78 ký tự, không bao gồm CRLF. Trong phạm vi của tiêu chuẩn này, định dạng của thông điệp gồm 2 phần, phần tiêu đề và phần thân, được ngăn cách nhau bởi một hàng rỗng. Các phần nội dung đính kèm theo thư điện tử như hình ảnh, âm thanh, các dữ liệu dạng đa phương tiện không được đề cập trong phạm vi của tiêu chuẩn này. Trong phạm vi của tiêu chuẩn này đề cập đến dữ liệu đặc tả cho thư điện tử, tạo thuận lợi cho quá trình tìm kiếm, truy cập, quản lý và lưu trữ dữ liệu thư điện tử. Trong phạm vi của tiêu chuẩn này, phương thức trao đổi dữ liệu email chỉ đề cập đến các giao thức trong tầng trình diễn của hệ thống thư điện tử. Các phương thức nằm trong tầng truy cập và tầng dữ liệu của hệ thống thư điện tử không nằm trong phạm vi của tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn này hướng tới sự chuẩn hóa trong các hệ thống thư điện tử trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11753
Appears in Collections:ITI - Papers

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : II.2.2.Du thao Email.pdf
  • Description : 
  • Size : 499.5 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.