Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1288
Title: Nâng cao năng lực động viên khuyến khích và năng lực gây ảnh hưởng của Lãnh đạo Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Hệ thống (SYSTECH)
Other Titles: An enhancing Leaders’ influence and motivation capacities in Systech
Authors: Đinh, Việt Hòa
Nguyễn, Tiến Đông
Keywords: Quản trị kinh doanh;Năng lực lãnh đạo;Quản lý điều hành
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Citation: Nguyễn, Tiến Đông. (2015). Nâng cao năng lực động viên khuyến khích và năng lực gây ảnh hưởng của Lãnh đạo Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Hệ thống (SYSTECH). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Hệ thống hóa các quan điểm, cách tiếp cận về lãnh đạo và năng lực lãnh đạo để làm rõ bản chất của lãnh đạo, đặc biệt làm rõ bản chất của năng lực lãnh đạo; làm rõ 2 bộ phận cấu thành của năng lực lãnh đạo: năng lực động viên khuyến khích và năng lực gây ảnh hưởng; nhận dạng những nhân tố chính quyết định năng lực động viên khuyến khích và năng lực gây ảnh hưởng. Vận dụng lý luận vào thực tiễn điều hành của các nhà quản lý tại SYSTECH đánh giá thực trạng, nêu rõ điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân. Đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện năng lực động viên khuyến khích, năng lực gây ảnh hưởng của các nhà quản lý tại SYSTECH
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1288
Language: vi
Format Extent: 6 tr.
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004745.pdf
  • Description : 
  • Size : 241.69 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.