Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146
Title: HƯỚNG ĐẾN MỘT BẢO TÀNG KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TẠI HÀ NỘI Ở THẬP KỶ THỨ HAI CỦA THẾ KỶ XXI
Authors: Nguyễn Văn, Huy
Phạm Kim, Ngân
Keywords: Bảo tàng;Khoa học;Kỹ thuật;Hà Nội
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146
Appears in Collections:IVIDES - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nguyen Van Huy.pdf
  • Description : 
  • Size : 723.49 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.